Kati Leinonen
Tel. +358 (0) 40 725 2532
kati[at]katileinonen.com